Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Agata Korejba Fit 4 Fun z siedzibą w Niepołomicach (adres siedziby:
ul. Targowa 10, 32-005 Niepołomice), NIP: 677-227-4344;  dane kontaktowe: numer telefonu 795-045-254, adres e-mail: klub@warsztat-formy.pl

JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy,
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Warsztat Formy,
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą,
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,;
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ? :
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / online (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta. Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
b. Zewnętrzni administratorzy danych (tw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Warsztatem Formy umowy  przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Warsztatu Formy (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Warsztacie Formy w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Warsztat Formy;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Warsztatu Formy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych,
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie ,
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli ,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody). Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: klub@warsztat-formy.pl. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Warsztatu Formy lub złożenia go osobiście w siedzibie Warsztatu Formy.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Warsztatem Formy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Jeżeli Warsztat Formy zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać.

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Warsztat Formy z siedzibą w Niepołomicach narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem klub@warsztat-formy.pl