regulamin klubu

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Klubu Warsztat Formy (dalej „Klub”), prowadzonego przez FIT 4 FUN Aata Korejba z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Targowej 10, NIP: 677 227 43 44 (zwana dalej: „Firmą”).

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego warsztat-formy.pl oraz Klubu Warsztat Formy (dalej: „Klub”). Określa zasady korzystania z Klubu Warsztat Formy, serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

Zajęcia prowadzone są w ramach Klubu Warsztat Formy. Działalność klubu reguluje regulamin Klubu Warsztat Formy. Członkowie klubu korzystają z zajęć Klubu Warsztat Formy i jej działalności w ramach wnoszonej opłaty członkowskiej. 

Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024 r.

§1 DEFINICJE

1.1 Sprzedawca – FIT 4 FUN Agata Korejba z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Targowej 10, NIP: 677 227 43 44
1.2 Klient – osoba pełnoletnia/osoba niepełnoletnia oraz jej Opiekun, która zawarła umowę ze Sprzedawcą poprzez zakup karnetu, umowy, członkostwa lub wejścia jednorazowego.
1.3 Opiekun – rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Klienta lub przedstawiciel ustawowy Klienta pełnoletniego o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
1.4 Umowa – umowa zawarta ze Sprzedawcą na korzystanie z usług Klubu, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.5 Klubowicz/Konsument – należy przyjąć, że jest to Klient w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.6 Przedsiębiorca o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
1.7 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
1.8 Karta Członkowska – dokument imienny, legitymujący członkostwo w Studiu.
1.9 Karnet – abonament uprawniający Klienta Studia do korzystania z oferty placówki.
1.10 Serwis – serwis internetowy wraz ze sklepem prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.warsztat-formy.pl.
1.11 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
1.12 Okres Rozliczeniowy – okres obejmujący kolejno 30 dni, przypadający w czasie obowiązywania umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Klient posiada dostęp do określonych usług Klubu oraz za który jest on zobowiązany uiścić należną opłatę.
1.13 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
1.14 Konto – konto Klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
1.15 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
1.16 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
1.17 Produkt – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
1.18 Logowanie – potwierdzenie tożsamości Klienta zarejestrowanego poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

2.1 Każda osoba, która przebywa w Klubie musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty upoważniającej do wejścia na teren Klubu jest zmuszona opuścić miejsce w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Klubie poza wyznaczonymi warunkami.

2.2 Otrzymanie dostępu do korzystania z Klubu jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym/w recepcji jednorazowego wejścia lub wybranego abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem i akceptacją regulaminu przez Klienta Klubu. Klient, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał i zaakceptował regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
        a. Klienci akceptują oświadczenie akceptacji regulaminu zaznaczając checkbox na stronie internetowej przy zakupie karnetu, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
        b. Klient Studia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Studia o zmianie danych osobowych.
        c. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 
        d. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

2.3 Przy abonamencie z płatnością cykliczną Klient ma prawo zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Przy zakupie członkostwa z płatnością cykliczną obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.

2.4 Trener/recepcjonista ma prawo nie wpuścić klienta do Klubu na zajęcia:
    a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
    b. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.

2.5 Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

2.6 Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach. Klient zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klienta zajęć każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Klienci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

2.7 Ceny obowiązujące w Klubie reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.warsztat-formy.pl.

2.8 Klient ma możliwość zakupu karnetu/wejścia/innego produktu lub usługi bezpośrednio w recepcji Klubu, gdzie dostępna jest pełna oferta Klubu. Na miejscu możliwa jest płatność gotówką oraz kartą. Bezgotówkowo można płacić za karnety i produkty przez stronę www.warsztat-formu.pl, gdzie formami płatności są: przelew natychmiastowy obsługiwany przez przelewy24.pl.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.

3.2 Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę/zostawić w zamkniętej na kłódkę szafce, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę/pozostawienia w zamkniętej szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.

3.3 Klub informuje, że pozostawianie zamkniętych na kłódkę szafek po zakończonym treningu jest zabronione i skutkuje usunięciem kłódki na koszt Klubowicza.

3.4 Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Klubu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

3.5 Na terenie Klubu obowiązują ogólnie przyjęte normy i zasady kultury osobistej (zabrania się używania wulgaryzmów i zachowywania się w sposób mogący zakłócić spokój i komfort ćwiczenia osobom przebywającym w obiekcie).

3.6 Z usług Studia mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.

3.7 Klient, który nie ukończył 18 roku życia jest zobowiązany do dostarczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna stosownego oświadczenia (wzór dostępny w recepcji) oraz do każdorazowej konsultacji ćwiczeń z instruktorem lub obsługą Klubu.

3.8 Zabrania się wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3.9 Na całym terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

3.10 Zabrania się wnoszenia na teren Klubu alkoholu, narkotyków oraz środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.), a także napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

3.11 Zabrania się wnoszenia plecaków, toreb, etc. na salę ćwiczeń.

3.12 Na terenie Klubu obowiązuje zakaz akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicielki lub menadżera Klubu.

3.14 Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych.

3.15 Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi personalne pod warunkiem zgody manadżera Klubu oraz uiszczenia stosownej opłaty.

3.16 Podczas korzystania z usług Klubu wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe z czystą podeszwą.

3.17 Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik w celu położenia go na matach, siedziskach i oparciach.

3.18 Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. Zabrania się korzystającym z Klubu przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

3.19 Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji.

3.20 Klient zobowiązany jest do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów oraz dezynfekowania urządzeń po ćwiczeniach).

3.21 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

3.22 Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala na ich kontynuowanie.

3.23 Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Klubu.

3.24 Klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązany jest sporządzić wraz z obsługą Klubu protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.

§4 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE


4.1 Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
    a. Adres e-mail,
    b. Imię,
    c. Nazwisko,
    d. Numer telefonu komórkowego,
    e. Data urodzenia.

4.2 Założenie Konta w recepcji Klubu lub poprzez stronę Klubu warsztat-formy.pl jest darmowe.

4.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

4.4 Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto w Serwisie, jeśli uzyskają zgodę Opiekuna.

4.5 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klub@warsztat-formy.pl. Usunięcie konta skutkuje zakończeniem umowy, gdyż brak konta nie pozwala Klubowi realizować usługi.

§5 ZAJĘCIA FITNESS I TRENINGI PERSONALNE

5.1 Na wszystkie zajęcia fitness obowiązują zapisy poprzez stronę Klubu warsztat-formy.pl

5.2 W przypadku nie odwołania rezerwacji na zajęcia najpóźniej 2 h przed ich rozpoczęciem do konta Klubowicza zostaje dopisana opłata w wysokości  15 zł, co blokuje możliwość dalszych zapisów do momentu uregulowania należności.

5.3 Nie ma ogólnego limitu ilości rezerwacji, jakich może dokonać klient.

5.4 W przypadku braku miejsc Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, z której może zostać przeniesiony na listę na zajęcia pod warunkiem rezygnacji innego Klienta z zajęć

5.5 Jeśli na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć nie ma minimalnej liczby zapisanych uczestników na zajęcia, zajęcia nie odbywają się.

5.6 Nie ma ogólnego limitu ilości rezerwacji, jakich może dokonać klient.

5.7 W przypadku braku miejsc Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, z której może zostać przeniesiony na listę na zajęcia pod warunkiem rezygnacji innego Klienta z zajęć

5.8 Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Warsztat Formy.

5.9
Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie za wyjątkiem sytuacji, gdy Klubowicz uzyska zgodę Właścicielki lub Menadżera Klubu. W takim przypadku zobowiązany jest wykupić wejście trenerskie do klubu dla siebie w kwocie 40 zł za korzystanie z urządzeń i powierzchni treningowych Klubu Warsztat Formy do celów zarobkowych.

    
5.10 Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych.

5.11 Trener Warsztatu Formy po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.

5.12Pakiety Treningów można zakupić jedynie w Recepcji Klubu Warsztat Formy.

5.14 Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS lub telefonicznie. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.

5.15 W przypadku choroby/wypadku, który uniemożliwia Klubowiczowi realizację pakietu w terminie podanym w pkt. 9, decyzję o przesunięciu daty ważności pakietu, podejmuje Właścicielka lub Menadżer Klubu na prośbę Trenera na podstawie przedstawionego przez Klubowicza zaświadczenia lekarskiego.

5.16 Jeżeli Trener z powodów losowych nie może zrealizować sesji treningowych w terminie określonym w pkt. 9, termin ten ulega przesunięciu o okres nieobecności Trenera.

5.17 W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z Trenerem, który powadził dany pakiet treningów, Warsztat Formy zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

6.1 Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. W celu złożenia Zamówienia należy:
    a. zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);
    b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybieram” (lub równoznaczny);
    c. zalogować się lub zarejestrować;
    d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
    e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§7 WYKONANIE UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1 Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.

7.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

§8 KONTAKT Z SERWISEM

8.1 Adres Sprzedawcy: ul. Targowa 10, 32-005 Niepołomice

8.2 Adres e-mail Sprzedawcy: klub@warsztat-formy.pl

8.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 795 045 254

8.4 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

8.5 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na www.warsztat-formy.pl

§9 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE

9.1 Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.

9.2 Bieg terminu określonego w ust. 9.1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy lub zakupienia Karnetu.

9.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: klub@warsztat-formy.pl. Dane kontaktowe: FIT 4 FUN Agata Korejba, ul. Targowa 10, 32-005 Niepołomice, mail: klub@warsztat-formy.pl.

9.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 9.3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
    b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
    c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://www.warsztat-formy.pl/polityka-prywatnosci/

11.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy ze Klubem, by Klub był w stanie rzetelnie wykonać usługę wobec Klienta.