polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Agata Korejba Fit 4 Fun, NIP 677-227-4344, prowadząca działalność o nazwie  Warsztat Formy pod adresem 32-005 Niepołomice, ul. Targowa 10.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
a) adres: 32-005 Niepołomice, ul. Targowa 10
b) e-mail: klub@warsztat-formy.pl
c) tel. 795 045 254

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych między Tobą a Agata  Korejba Fit 4 Fun.

4. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Administratora jest także zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, innym osobom przebywającym na terenie obiektu sportowego Administratora oraz personelowi Administratora oraz zapewnienie ochrony mienia Administratora i mienia pozostawionego przez gości obiektu sportowego – poprzez system monitoringu.

5. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych będą przechowywane do czasu jej zakończenia;
b) dane osobowe pozyskane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z umową będą przechowywane do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia tych roszczeń;
c) dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celu marketingowym będą przechowywane do czasu odwołania Twojej zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu;
d) dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będą
e) przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte;
e) dane osobowe pozyskane w celu realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7. Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub dostarczają programy informatyczne. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Agata Korejba Fit 4 Fun usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

9. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail klub@warsztat-formy.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.

10.Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

11.Podanie przez Ciebie danych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email, adresu zamieszkania, daty urodzenia nie jest wymogiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi jednak Administratorowi zawarcie z Tobą umowy o świadczenie usług sportowych.