Regulamin Klubu

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu Warsztat Formy Fitnes & Gym w Niepołomicach (32-005), ul. Targowa 10 prowadzonego przez firmę Agata Korejba FIT 4 FUN z siedzibą w Niepołomicach (32-005), ul. Targowa 10, NIP 677-227-43-44.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2020r.

II. Ogólne warunki korzystania z Klubu

1. Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny i bezpieczny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
2. Klub świadczy usługi w zakresie siłowni, treningów personalnych, treningów medycznych, dietetyki i zajęć grupowych.
3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera o zaistniałym fakcie przed rozpoczęciem zajęć.
5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a) gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom oraz porządkowi w Klubie,
b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.

III. Godziny otwarcia

1. Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu.
2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać zmienione w okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Klub może być zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

IV. Wejście do Klubu

1. Karta członkowska ma formę karty z kodem kreskowym umożliwiającej wejście do Klubu. Zakup Karty Klubowicza jest obowiązkowy. Karta jest nośnikiem wszelkich karnetów zakupionych przez Klubowicza. Aktywacja karty członkowskiej wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 15 zł. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty nastąpi po weryfikacji danych osobowych oraz uiszczeniu opłaty aktywacyjnej za nowa kartę w wysokości 15 zł.
2. Zakup Karnetu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu i Klubowicza.
3. Karta członkowska nie podlega zawieszeniu, za wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnych promocjach ogłaszanych na stronie FB oraz stronie www Warsztatu Formy.
4. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
5. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza kary w wysokości 100 zł.
6. Warsztat Formy udostępnia Klubowiczom szafki w szatniach otwieranych i zamykanych za pomocą kluczyka otrzymanego w Recepcji. Kluczyk podlega zwrotowi po zakończonym treningu lub zajęciach przez Klubowicza.
7. W przypadku zagubienia kluczyka Klubowicz ponosi opłatę w wysokości 50 zł.

V. Zachowanie

1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach w tym do niepozostawiania obciążeń ma maszynach z których korzystał.
4. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie, zasad określonych w punkcie V.1. lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z członkostwa w Klubie Warsztatu Formy. Opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega
zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
5. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

VI. Zajęcia Grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem Warsztat Formy.
2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez stronę internetową warsztat-formy.pl lub w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
4. Jeżeli Klubowicz nie może pojawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
5. W przypadku karnetów wejściowych, wejście jest pobierane z karnetu w momencie zapisu na zajęcia.
6. W przypadku nieodwołania rezerwacji (telefonicznie 795 045 254 lub online poprzez swoje konto Klubowicza) najpóźniej 2 h przed zajęciami i nieobecności, system naliczy na konto Klubowicza opłatę 15 zł. Z ujemnym kontem system uniemożliwi zapisy na zajęcia. W takiej sytuacji, aby nadal móc dokonywać rezerwacji na zajęcia, konieczne będzie rozliczenie długu online lub w recepcji Klubu.
7. Warsztat Formy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym jeśli liczba osób zapisanych na konkretne zajęcia nie będzie wynosić minimum 5. Osoby zapisane na zajęcia zostaną o tym poinformowane do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć telefonicznie lub drogą elektroniczną. Za odwołanie zajęć Klubowiczowi nie przysługuje
rekompensata.
8. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.

VII. Treningi Personalne

1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Warsztat Formy.
2. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie za wyjątkiem sytuacji, gdy Klubowicz uzyska zgodę Właścicielki lub Menadżera Klubu. W takim przypadku zobowiązany jest wykupić wejście do klubu dla siebie jak i dla osoby, którą będzie trenował oraz dodatkowo ponosi opłatę w wysokości 30 zł za korzystanie z urządzeń i powierzchni treningowych Klubu Warsztat Formy do celów zarobkowych.
3. Warsztat Formy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.
4. Częścią Treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
5. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
6. Trener Warsztatu Formy po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
7. Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu i Klubowicza.
8. Pakiety Treningów można zakupić jedynie w Recepcji Klubu Warsztat Formy.
9. Treningi zakupione po 25.06.2020r. posiadają określony poniżej termin, w którym należy je wykorzystać:
a. Pakiet 1 Treningu personalnego ważny jest w dniu jego zakupu
b. Pakiet 4 Treningów personalnych ważny jest przez miesiąc od daty zakupu
c. Pakiet 8 Treningów personalnych ważny jest przez miesiąc od daty zakupu
10. Zakupione pakiety treningów personalnych nie podlegają zwrotowi.
11. Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS lub telefonicznie. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
12. W przypadku choroby/wypadku, który uniemożliwia Klubowiczowi realizację pakietu w terminie podanym w pkt. 9, decyzję o przesunięciu daty ważności pakietu, podejmuje Właścicielka lub Menadżer Klubu na prośbę Trenera na podstawie przedstawionego przez Klubowicza zaświadczenia lekarskiego.
13. Jeżeli Trener z powodów losowych nie może zrealizować sesji treningowych w terminie określonym w pkt. 9, termin ten ulega przesunięciu o okres nieobecności Trenera.
14. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich ankiet, formularzy, kwestionariuszy osobowych, których wypełnienie zlecił Trener Personalny Warsztatu Formy w celu uzyskania jak największej ilości informacji w celu dostosowania odpowiedniej formy aktywności fizycznej.
15. W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z Trenerem, który powadził dany pakiet treningów, Warsztat Formy zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.

VIII. Postępowanie ze sprzętem

1. Sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2. Hantle powinny być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3. Wolne ciężary, hantle, talerze po ich użyciu powinny być odłożone na swoje miejsce.
4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

IX. Odzież i rzeczy prywatne

1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
4. Nie należy przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub faszystowskim oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.
5. Warsztat Formy nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie klubu.

X. Rodzina, przyjaciele i dzieci

1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej przy Recepcji.

XI. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

1. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

XII. Doping i inne środki

1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek

XIII. Sprzedaż online

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem Warsztat Formy zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Warsztatu Formy”.

3. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis Przelewy24).

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24

5. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

6. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.

7. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Koszt karty to 15 zł płatne przy jej odbiorze. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

8. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

9. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

XIV. Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.

2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo ( klub@warsztat-formy.pl)

3. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenie o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

XV. Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.warsztat-formy.pl

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

6. Niniejszy Regulamin  dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.